Privacyverklaring

De gegevens die deelnemers invullen in het kader van de online programma’s van Onlinepsyhulp-jongeren (zelfhulp en begeleiding) worden verwerkt door CGG Kempen, Integra, DePont en de technische beheerders van Onlinepsyhulp-jongeren (Viavario).

De technische beheerders van Onlinepsyhulp-jongeren verwerken gegevens in opdracht van CGG Kempen, Integra en De Pont, die de verwerkingsverantwoordelijken zijn van de dienstverlening die Onlinepsyhulp-jongeren aanbiedt.
De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, hebben wij nodig om de door jou verzochte dienstverlening te kunnen bieden.

Onlinepsyhulp-jongeren kan de volgende gegevens opvragen om onze dienstverlening aan jou uit te voeren:

  • Persoonlijke gegevens zoals: naam (niet verplicht), email (niet verplicht), leeftijd, geslacht, postcode, opleidingsniveau, werksituatie en burgerlijke staat.
  • Gezondheidsgegevens zoals: lichamelijke en psychische klachten, alcohol-, medicatie- of druggebruik, hulpverlening die je zocht wegens middelengebruik of psychische klachten.

Privacy

Onlinepsyhulp-jongeren verwerkt louw data enkel en alleen wanneer jij daar voordien uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebt.

Persoonsgegevens zijn beschermd door het beroepsgeheim. Elke medewerker is hieraan gebonden voor alle info die hij/zij verneemt in de uitoefening van zijn/haar job (zoals gestipuleerd in artikel 458 van het Strafwetboek en art. 9 §1, 8° van het GGZ Decreet 1999).

Persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Jouw persoonsgegevens kunnen wel zonder jouw toestemming met derden gedeeld worden als dit nodig is voor de uitvoering van de behandeling, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of voor het voorkomen van zeer ernstig gevaar voor je gezondheid.

Jouw gegevens kunnen ook onder geanonimiseerde vorm op groepsniveau (dus niet herleidbaar tot jou als persoon) gedeeld worden. Dit gebeurt enkel in het kader van wetenschappelijk onderzoek of ter verantwoording aan de subsidiërende overheid.

Deelnemers van de zelfhulp en de begeleiding hoeven niets te downloaden op hun computer, waardoor er geen aanwijzingen op hun computer opgeslagen worden die verband houden met de online programma’s van Onlinepsyhulp-jongeren. Alleen in de ‘geschiedenis’ van de internetbrowser kan vermeld staan dat de website bezocht werd, maar deze ‘geschiedenis’ kan gewist worden (raadpleeg daarvoor de help functie van de internetbrowser).

Beveiliging, opslag & toegang

De verantwoordelijken van Onlinepsyhulp-jongeren.be brengen alle passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonlijke gegevens van deelnemers die door hen bewaard worden, te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Het online zelfhulp- en begeleidingsprogramma en de contactformulieren van deze website worden beveiligd via SSL (Secure Sockets Layer). Alle informatie die uitgewisseld wordt tussen programma, hulpverleners en deelnemers wordt ‘versleuteld’ bij verzending en vervolgens ‘ontsleuteld’ bij aankomst. In de internetbrowser verschijnt een symbool (een hangslotje) om aan te geven dat er een beveiligde verbinding actief is. Het webadres wordt voorafgegaan door “https”, in plaats van “http” zoals bij een onbeveiligde website.
Hosting en opslag van gegevens vindt plaats in de datacenters van CloudVPS in Amsterdam. Gegevens worden versleuteld bewaard.

In onze systemen wordt de bewaartermijn toegepast die we verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen voor de Centra Geestelijke Gezondheidszorg. CGG dossiers worden beschouwd als medische informatie, met een verplichte bewaartermijn van 30 jaar.

Wegens beveiligingsredenen kunnen we deelnemers echter geen ongelimiteerde toegang tot hun data geven. Daarom krijgen deelnemers aan de online programma’s (zelfhulp en begeleiding) nog 1 jaar na hun laatste login toegang tot het programma, met de door hen ingevulde gegevens, en het afgeschermde forum. Daarna wordt de online toegang afgesloten, tenzij de deelnemer zelf om verlenging vraagt. De online toegang kan dan telkens met 1 jaar verlengd worden.

Wijziging, inzage en verwijdering van gegevens

Deelnemers hebben steeds recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet correct blijken te zijn.
Elke deelnemer heeft, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van zijn gegevens.

Verder kan de deelnemer een verzoek tot volledige verwijdering van zijn gegevens indienen. Onlinepsyhulp-jongeren zal dan zo snel mogelijk, binnen 30 dagen, op dit verzoek reageren. Wanneer er echter zeer veel van dergelijke verzoeken ingediend worden tijdens een korte tijdspanne, dan kan de termijn om te reageren verlengd worden met 60 dagen, na de aanvrager hiervan op de hoogte te hebben gesteld.

Gezien de wettelijke bepalingen heeft een deelnemer enkel recht om de wissing van persoonsgegevens te vragen die geen deel uitmaken van zijn medisch dossier en/of die op een onrechtmatige manier verkregen zijn.

Klachten

Indien deelnemers aan online programma van mening zijn dat hun privacy toch op één of andere manier zou geschonden worden, dan kunnen zij zich wenden tot:

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics

Onlinepsyhulp-jongeren maakt gebruik van Google Analytics voor het meten van de bezoekersstatistieken en helpt Onlinepsyhulp-jongeren om een beeld te krijgen van de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Google Analytics wordt uitsluitend gebruikt om het publieke informatieve gedeelte van de website. Google Analytics wordt niet gebruikt in de zelfhulpprogramma's en begeleidingsprogramma's. Onlinepsyhulp-jongeren heeft Google niet toegestaan de gegevens te gebruiken voor andere diensten van Google of derden.

Je vindt meer informatie over privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy

Gebruikte cookies

Naast de cookies van Google Analytics maakt de website gebruik van een sessie cookie en permanente cookie voor het inlogsysteem van de website. De sessie cookie wordt automatisch verwijderd na het afsluiten van je browser. De permanente cookie wordt gebruikt om je een aantal dagen aangemeld te houden. De permanente cookie kan manueel verwijderd worden via je browserinstellingen, en wordt automatisch verwijderd na 7 dagen of bij het expliciet afmelden.